Najnowsze wpisy


Spotkanie
Autor: ogonczyk
12 stycznia 2009, 23:16

Kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia odbędzie się 9 lutego 2009 roku o godzinie 18:30 w salce LO w Kórniku.

NARESZCIE
Autor: ogonczyk
16 lutego 2008, 00:05

NARESZCIE MAMY WPIS DO KRS!

 

STATUT
Autor: ogonczyk
Tagi: statut
13 lutego 2008, 21:46
STATUT
Kórnickiego Stowarzyszenia Ogończyk


I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Liceum Ogólnokształcące Kórniku w województwie wielkopolskim, ul. Poznańska 2 .

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej.

§ 6
Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
§ 7
Stowarzyszenia działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 8
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

II.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest
1) wspieranie partnerstwa Miasta i Gminy Kórnik z gminami i miastami partnerskimi, szczególnie z Königstein im Taunus (Niemcy)
2) promocja historii i kultury polskiej
3) promocja Gminy Kórnik
4) upowszechnianie wiedzy na temat Polski i Unii Europejskiej,
5) koordynacja wymiany doświadczeń między odpowiadającymi sobie środowiskami z Polski i z gmin partnerskich Gminy Kórnik
6) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
7) krzewienie wiedzy i aktywności społecznej wśród młodzieży
8) praca w duchu tolerancji i wzajemnego poznania kultur
9) pogłębianie wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich i o krajach wspólnoty europejskiej i światowej

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą, w szczególności poprzez udział w organizowanych konkursach,
2) organizowanie wydarzeń kulturalnych
3) organizowanie wymiany młodzieży, grup kulturalnych i sportowych
4) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
5) tworzenie własnej bazy informacyjnej i własnego zaplecza eksperckiego, wykorzystywanie zasobów informacyjnych innych instytucji,
6) współpracę z osobami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Stowarzyszenia,
7) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i mieszkańców Kórnika i gmin partnerskich,
8) działania proedukacyjne

III.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1) osoby fizyczne,
2) osoby prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
3. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia działają bezinteresownie, nie dla zysków materialnych
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna:
1) posiadająca pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych,
2) która złoży deklarację członkowską,
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która złoży deklarację członkowską, w której wyrazi gotowość pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia albo gotowość współpracy ukierunkowanej na realizację celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13
Nabycie członkostwa następuje poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia, po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.

§ 14
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
3) udzielać rekomendacji osobom kandydującym do członkostwa w Stowarzyszeniu,
4) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i uchwały jego władz,
5) zgłaszać swoje opinie i wnioski do władz Stowarzyszenia,
6) w związku z realizacją celów Stowarzyszenia - do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
2. Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia, o których mowa powyżej za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego (§ 14 ust. 1 pkt 1).

§ 15
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
3) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5) terminowego uiszczania składki członkowskiej.

§ 16
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka zwyczajnego lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych a w przypadku osoby prawnej - utraty osobowości prawnej,
3) skreślenia uchwałą Zarządu na skutek:
a) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) uporczywego uchylania się od działalności w Stowarzyszeniu,
c) nieopłacenia składki członkowskiej za okres co najmniej 3 okresów składkowych,
d) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu

§ 17
Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia członek może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,


§ 19
1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia, w tym procedury związane z przeprowadzaniem głosowania reguluje Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niemożności podjęcia uchwały z uwagi na brak kworum wyznaczany jest drugi termin posiedzenia władzy Stowarzyszenia - o godzinę późniejszy od pierwotnie zaplanowanego. Do podjęcia uchwały wymagana jest wówczas zwykła większość głosów w obecności co najmniej 1/3 ogółu uprawnionych.
3. Na wniosek członka Stowarzyszenia zgromadzeni mogą uchwalić w każdej sprawie głosowanie tajne.
4. Członek Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do udziału w głosowaniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.


§ 21
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzi ogół członków Stowarzyszenia.

§ 22
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) udzielenie absolutorium członkom organów wybieralnych,
5) wybór członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza) i Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
6) uchwalenie zmian statutu,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) ustalenie wysokości składek członkowskich.

§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 4 członków (w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika).
3. Członek Zarządu nie może pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej.
4. Do zakresu działań Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
3) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) ustalanie preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2,
7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
9) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną goście z głosem doradczym.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez tę władzę.
8. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes Stowarzyszenia.
9. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 24
1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, jego reprezentowania, zaciągania zobowiązań w sprawach przekraczających granice zwykłego Zarządu w imieniu Stowarzyszenia, wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu.
2. W sprawach zwykłego Zarządu Prezes lub Skarbnik może działać samodzielnie.
3. Za sprawy zwykłego Zarządu uważa się zobowiązania finansowe nie przekraczające kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd,
3) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go w terminie ustalonym w statucie przez Zarząd,
4) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
5) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia
6) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności.

§ 27
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin uchwalony przez tę władzę.

§ 28


W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt 2, 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

V.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie będzie przystępowało do ogłaszanych konkursów w celu uzyskania środków służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 30
1. Gospodarka majątkowa Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
1. Do zmiany statutu potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Z inicjatywą w zakresie zmiany statutu może wystąpić:
- grupa co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

§ 32
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.